• Slovenská verzia
  • English version
  • Deutsche version

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí.

 

 

NESPA s.r.o., na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Prijímateľ 
Názov:NESPA s.r.o.
Sídlo:Malinová 188, 972 13 Malinová
IČO:36 317 390
Kód projektu:042TN080014

 

Názov a opis:
Inovácia výrobného procesu NESPA s.r.o.

 

Projekt rieši modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty prijímateľa a prostredníctvom rozvoja podnikania podporuje tvorbu pracovných miest, pričom hlavným cieľom projektu je inovácia výrobného procesu NESPA s.r.o.

 

Miesto realizácie projektu: Malinová
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra

 

Kód výzvy: 8/PRV/2015
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Fokusová oblasť prioritná: 3A
Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov